Tiến độ dự án

24/01/2018

Cất nóc tháp A – Tháp B

le-cat-noc-1le-cat-noc-2le-cat-noc-3le-cat-noc-4le-cat-noc-5le-cat-noc-6le-cat-noc-7le-cat-noc-8

le-cat-noc-9

cat-noc-thapAcat-noc-thapA-1