Tiến độ dự án

12/04/2017

Tiến độ thi công tháng 04/2017

Hình ảnh đổ bê tông sàn 2
anh1anh2anh4anh6anh7

anh-1

anh-2

anh-3