Tiến độ dự án

17/05/2017

Tiến độ thi công tháng 05/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông tầng 3

tiendo-centana14

hinh-tiendo-centana3

hinh-tiendo-centana2

hinh-tiendo-centana1

hinh-tiendo-centana