Tiến độ dự án

10/06/2017

Tiến độ thi công tháng 06/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông tầng 4-5
tiendo-thang6

tiendo-thang62

tiendo-thang64

tiendo-thang65

tiendo-thang66

tiendo-thang67

tiendo-thang68

tiendo-thang69

tiendo-thang676