Tiến độ dự án

05/07/2017

Tiến độ thi công tháng 07/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 8 – Tầng 9

tiendo-thang7
tiendo-thang7-2
tien-do-xay-dung-t7tien-do-xay-dung-t7_2579tien-do-xay-dung-t7_2580tien-do-xay-dung-t7_2588tien-do-xay-dung-t7_2590tien-do-xay-dung-t7_2596tien-do-xay-dung-t7_2597tien-do-xay-dung-t72582