Tiến độ dự án

15/01/2018

Tiến độ xây dựng tháng 01/2018

Hình ảnh tiến độ Tháp A đã cất nóc
Tháp B đổ Bê tông Tầng 29 – 30

 

12378