Tiến độ dự án

02/01/2019

Tiến độ xây dựng tháng 11/2018

Hinh1-CentanaHinh2-Centanahinh-3CentanaHinh-4-Centana